Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, www.yancep.com adresindeki web sitemizde yer alan bekleme listesine alınma ve/veya e-
posta ile gönderilecek haber, bülten ve gelişmelerden haberdar olma hususlarında onay vererek e-posta adresi
bilginizi tarafımıza iletmiş olmanız halinde e-posta adresinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin sizi bilgilendirmek
amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.


Tarafımıza iletmiş olduğunuz e-posta adresiniz, Şirketimizce, Yancep ürününe ilişkin reklam, kampanya,
promosyon ve benzeri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finansal ürünlere ilişkin bilgilendirme yapılması,
günlük/haftalık bülten gönderilmesi ve gelişmelerden haberdar edilmesi amacıyla işlenecek ve salt bu amacın
gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.


Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin
doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep
etme,

haklarına sahipsiniz.


İşbu Aydınlatma Metni ve kişisel verinizin işlenmesine ilişkin olarak tüm taleplerinizi, tarafımıza ilettiğiniz e-posta
adresi üzerinden, info@yancep.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


Dilediğiniz zaman, tarafımıza ilettiğiniz e-posta adresi üzerinden info@yancep.com e-posta adresine başvuruda
bulunarak ya da tarafınıza gönderilecek e-postalarda bulunan linke tıklayarak ticari elektronik ileti listesinden
ayrılabilirsiniz. Bu durumda kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.