top of page

Bülten Aydınlatma Metni

İşbu Bülten Aydınlatma Metni, Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Yancep”) olarak bizimle www.yancep.com adresindeki web sitemizde (“Web Sitesi”) yer alan e-posta ile gönderilecek haber, bülten ve gelişmelerden haberdar olma hususunda onay vererek tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu ve işlenen veriye göre değişecek olması nedeniyle zaman zaman Veri İşleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak işlediğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Tarafımıza iletmiş olduğunuz ad-soyad ve e-posta adresiniz, Şirketimizce, Yancep ürününe ilişkin reklam, kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finansal ürünlere ilişkin bilgilendirme yapılması, günlük/haftalık bülten gönderilmesi ve gelişmelerden haberdar edilmesi amacıyla işlenecek ve salt bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amacının ifası amacı ile sınırlı olarak, sunucuları Türkiye’de bulunan ve bulut sistemi sunucusu hizmeti veren […] unvanlı firmaya ve  işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile hukuken gerekmesi halinde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 

Örneğin, reklam hizmetleri sunulabilmesi ve/veya e-posta, SMS gönderim yapılabilmesi amacıyla servis sağlayıcılara, tedarikçilere, iş ortaklarına ve bankalara; hukuki ihtilaf halinde avukatlara; gerektiğinde adli ve idari yargı mercilerine, kanunen görevli kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki şartlarla aktarılmaktadır:

a) Yurt İçinde Aktarım

 

Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde;


(i) KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın,


(ii) KVK Politikamızın 4.2.1. ile 4.2.2. maddelerinde saydığımız istisnai hallerin var olmadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla,

 

yurt içinde üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.

b) Yurt Dışına Aktarım

 

Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 9. maddesinde öngörüldüğü şekilde;

(i) KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin varlığı halinde ve Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

(a) Yeterli korumanın bulunması,

(b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması,

şartıyla, açık rıza aranmaksızın,

(ii) Yukarıda (i) bendinde sayılan şartların sağlanamadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması

şartıyla,

yurt dışında üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz, Yancep Web Sitesi, Yancep Uygulaması ve sair elektronik ya da elektronik olmayan yöntemlerle ile irtibata geçmeniz halinde (Uygulama’ya, Yancep bülten/bloguna üye olunması, Web Sitesinin ziyaret edilmesi, başvuru formlarının doldurulması, mail bildirim listelerine üye olunması, çağrı merkezinin aranması, Şirketin fiziken ziyaret edilmesi, Şirket tarafından düzenlenen ya da desteklenen etkinliklere, online ya da fiziki eğitimlere ve seminerlere katılınması vb.), otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı, sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak Veri Konusu Kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle toplamaktadır.

 

Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.

 

Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

 

KVKK uyarınca;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

İşbu Bülten Aydınlatma Metni ve kişisel verinizin işlenmesine ilişkin olarak tüm yasal taleplerinizi ve sorularınızı, info@yancep.com adresimiz üzerinden iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bulunması zorunlu hususlara yer vererek, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

İşbu Bülten Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu Bülten Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

bottom of page